Dịch vụ thành lập doanh nghiệp là một quy trình hỗ trợ việc tạo ra một công ty hoặc tổ chức mới. Quá trình này bao gồm các bước từ việc chuẩn bị tài liệu, đăng ký, và hoàn thành các thủ tục pháp lý cần thiết để thành lập doanh nghiệp. Dưới đây là một số dịch vụ phổ biến mà người ta thường tìm kiếm khi muốn thành lập doanh nghiệp:

Tư vấn về thành lập doanh nghiệp: Dịch vụ này cung cấp thông tin và hỗ trợ tư vấn cho người muốn thành lập doanh nghiệp, bao gồm việc lựa chọn hình thức kinh doanh, quyền lợi và nghĩa vụ pháp lý, cũng như các quy trình và yêu cầu cần thiết.

Đăng ký kinh doanh: Dịch vụ này tập trung vào việc hoàn thiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp, bao gồm việc thu thập và chuẩn bị các tài liệu cần thiết, điền đơn đăng ký và nộp hồ sơ tới cơ quan chức năng. Đây là bước quan trọng để công ty mới được công nhận và hoạt động hợp pháp.

Tư vấn thuế và kế toán: Dịch vụ này cung cấp thông tin về các yêu cầu thuế và kế toán liên quan đến doanh nghiệp mới thành lập. Điều này bao gồm hướng dẫn về thuế doanh nghiệp, quy định về báo cáo tài chính, và các yêu cầu kế toán khác.

Tư vấn về văn bản pháp lý: Dịch vụ này cung cấp việc tạo ra và chuẩn bị các văn bản pháp lý quan trọng như hợp đồng, bản ghi nhớ, quy chế hoạt động và các tài liệu khác. Điều này đảm bảo rằng hoạt động của doanh nghiệp mới tuân thủ các quy định pháp luật và bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan.

Dịch vụ đăng ký thương hiệu: Nếu doanh nghiệp định sử dụng thương hiệu riêng, dịch vụ này cung cấp quy trình đăng ký và bảo vệ thương hiệu, bao gồm đăng ký tên thương